Kształcenie zawodowe
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie zawodowe jest realizowane w systemie szkolnym: zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych. Aktualnie obowiązująca klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego zawiera 195 zawodów szerokoprofilowych, w tym 76 na poziomie kwalifikacji robotniczych (tj. 23 zawody o dwuletnim okresie kształcenia i 53 zawody o trzyletnim okresie kształcenia) i 119 zawodów na poziomie kwalifikacji technika. Kształcenie zawodowe realizują również pracodawcy będący rzemieślnikami. Kształcą oni w 103 zawodach, z czego 53 zawody są zawodami ujętymi w klasyfikacji szkolnej.
Podstawa prawna kształcenia zawodowego  więcej ...
Klasyfikacja zawodów. W Polsce obowiązują dwie klasyfikacje zawodów.   więcej ...
Jak wprowadzać nowy zawód? więcej ...
Podstawa programowa - zgodnie definicją w ustawie o systemie oświaty - to obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów zgodnie definicją.  więcej ...
Programy nauczania do poszczególnych zawodów podlegajš modyfikacjom wraz ze zmiana sposobów kształcenia i postępem w branży, z której wywodzi się zawód. Wykazy programów dopuszczonych do uzutku w danym roku szkolnym publikowane sš na stronie ministerstwa właœciwego do spraw oœwiaty więcej ...
Ramowe plany nauczania są wprowadzane w formie rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na podstawie tego rozporządzenia organizowany jest proces kształcenia w szkole. Zawiera on tygodniowy, obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych, w tym godzin, którymi dysponuje dyrektor szkoły w celu zapewnienia realizacji poszczególnych etapów edukacyjnych,
Ramowy plan nauczania stanowi podstawę do sporządzania szkolnych planów nauczania.
Rozporządzenie o ramowych planach nauczania określa ogólną liczbę godzin nauczania zawodu. Szkoła po przyjęciu do realizacji wybranego program nauczania określa ilości godzin na poszczególne przedmioty lub moduły.            więcej ...
Kształcenie modułowe polega na łączeniu w trakcie zajęć teorii z praktyką. Stanowi alternatywę dla kształcenia przedmiotowego. więcej ...
Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
to typowe dla zawodu, zgodne z obowiązującymi normami wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego pracowni, opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz standardu wymagań egzaminacyjnych dla tego zawodu.  więcej ...
Innowacje pedagogiczne  więcej ...
Ciekawe zawody więcej ...
Kształcenie za granicą więcej ...